Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

10 jaar Bouwstenen

In 2007 schreef Marc van Leent samen met RIGO de publicatie Bouwstenen voor Sociaal. Tien jaar later kijken we terug. Wat was de bedoeling van deze publicatie en waar staan we nu? 

 

De bedoeling van de publicatie blijkt duidelijk uit het voorwoord van Ella Vogelaar, destijds Minister van Wonen, Wijken en Integratie (VROM). Het doel was om met voorzieningen en vastgoed bij te dragen aan gezonde en leefbare wijken. Dat doel staat nog steeds. Ook 10 jaar later benaderen we binnen Bouwstenen vastgoed als middel om beleidsdoelen (maatschappelijk rendement) te realiseren.  
 
Marc van Leent
Overtollige middelen
Woningcorporaties waren destijds een belangrijke doelgroep van de publicatie. In 2007 leefde de gedachte dat 'overtollige' corporatiemiddelen goed aangewend konden worden voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen. En omdat voorzieningen van invloed zijn op de waardeontwikkeling van woningen, zouden deze middelen vanzelf weer terugvloeien. Het liep allemaal anders.

Inperking rol corporaties
Ella Vogelaar moest het veld ruimen en haar partijgenoot Wouter Bos, toen minister van Financiën, kwam met de Verhuurdersheffing. Vervolgens rondde Stef Blok het karwei af door corporaties te beletten in nieuwe voorzieningen te investeren. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de deelname van corporaties in Bouwstenen-verband, al zien we tegenwoordig de betrokkenheid weer stijgen.  
 
Rekenvoorbeelden
In de publicatie zitten ook rekenvoorbeelden, waarin specialisten de principes van de kostprijsdekkende huur zullen herkennen. Opmerkelijk is een passage over de discontovoet; de te gebruiken rekenrente: "Het belang van corporaties bij een goede voorzieningenstructuur laat zich vertalen in een lage(re) discontovoet." In wezen wordt daar een praktische manier aangereikt om maatschappelijke meerwaarde financieel te vertalen.

Optimisme
Tenslotte valt het optimisme ten aanzien van multifunctionele centra op: "Multifunctionele accommodaties kosten meer tijd en geld, maar kunnen ook meer opleveren." Deze positieve blik zal niet iedereen meer delen.

 

Van top down naar bottum up
Inmiddels is er veel veranderd, ook wat betreft Bouwstenen. De publicatie werd een congres. Het congres werd een jaarlijks congres. Gemeenten, corporaties, onderwijs en maatschappelijke dienstverleners sloten zich aan en gingen actief hun kennis delen. De Kopgroep Maatschappelijk vastgoed en het MFA-lab (waarvan Marc van Leent ook mede-initiatiefnemer was) brachten hun activiteiten bij Bouwstenen onder. En Bouwstenen groeide uit tot een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed, met een eigen agenda.

 

Opgave voor de toekomst
Tijdens de Najaarsbijeenkomst zal Marc van Leent kort terugblikken op de publicatie waaraan Bouwstenen haar naam ontleent, maar vooral ook ingaan op de wijze waarop we nu aankijken tegen maatschappelijk vastgoed en de maatschappelijke opgave van deze tijd. We kennen Marc als scherp, analytisch en vernieuwend. We zijn benieuwd.

 
 

 

Ook benieuwd?

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst

Kom dan naar de Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017. U kunt zich hier aanmelden.

 

En natuurlijk nog mooier als u meteen partner wordt. U heeft dan meteen invloed op de Agenda, twee vrijkaarten en het hele jaar onder de pannen als het gaat om kennisdeling en ontwikkeling.

 

 


Meer informatie

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner